Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

21:24
8768 fafd
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
blacktoblack
21:19
8071 61b0 500
nasze życia to dym
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
21:19
2884 6d5c 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
21:08
blacktoblack
21:08
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
21:08
blacktoblack
21:07
blacktoblack
21:07
8491 f2de
Reposted fromtelewizja telewizja viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:07
blacktoblack
21:07
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
blacktoblack
21:07
8915 e35c
Reposted fromechium echium viaszydera szydera
blacktoblack
21:07
3550 eb6f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaszydera szydera
21:03
7197 529d 500

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
blacktoblack
21:03
Odetchnij. A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć, że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N. Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
blacktoblack
21:03
6189 628e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
21:02
7945 e44e 500
blacktoblack
21:02
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
21:02
5699 fc5a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viafoodforsoul foodforsoul
21:02
1683 8867 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viaszydera szydera
blacktoblack
21:00
she burns
like petrol soaked paper and fireworks
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl