Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

blacktoblack
17:22
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viagoraca-czekolada goraca-czekolada
blacktoblack
17:21
9700 9278
blacktoblack
17:21
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
blacktoblack
17:20
9002 e788
blacktoblack
17:20
blacktoblack
17:20
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
blacktoblack
17:19
1292 3b36 500
blacktoblack
17:19
1311 787b
blacktoblack
17:19
blacktoblack
17:19
8672 a112
blacktoblack
17:18
3938 7752 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
17:18
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viagoraca-czekolada goraca-czekolada
blacktoblack
17:18
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam.
What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
blacktoblack
17:18


The King and the White Wolf
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
blacktoblack
17:16
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
17:16
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
17:16
blacktoblack
17:16
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
00:46
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viafoodforsoul foodforsoul
00:45
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl