Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

blacktoblack
21:12
1058 d00d 500
blacktoblack
21:12
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
21:11
To taki rodzaj smutku, gdy płaczesz pod prysznicem, albo siedząc na parapecie przy otwartym oknie zastanawiając sie czy nie skoczyć.

W moim przypadku oba.
— Dzięki S.
Reposted frompikkumyy pikkumyy viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
21:06
5265 1188 500
Reposted frommesoute mesoute viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 26 2017

blacktoblack
20:41
blacktoblack
20:35
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
blacktoblack
20:35
6807 f57f 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
blacktoblack
20:30
3700 bc43
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaiblameyou iblameyou

April 25 2017

blacktoblack
19:30
3368 5718 500
blacktoblack
19:29
19:28
19:28
5902 bce2 500
Reposted fromidiod idiod viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:27
0712 6466 500

blueberry-hedonist:

Model: ?

Photographer: Michael Färber

19:26
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile vialubiedarkside lubiedarkside
blacktoblack
19:26
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialubiedarkside lubiedarkside
19:25
2646 06ee 500
19:25
2654 1f79 500
19:25
blacktoblack
19:25
7053 c500
Reposted frompesy pesy viapensieve pensieve
blacktoblack
19:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl