Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

blacktoblack
21:31
0817 ae22 500
O panie
Reposted fromkopytq kopytq viairmelin irmelin
21:29
0234 0365 500
Reposted frompietrenko pietrenko viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
21:29
3151 5b87
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
21:29
blacktoblack
21:28
5361 362b 500
Reposted fromoutoflove outoflove
blacktoblack
21:28
Wyszukiwanie wszelkich „za” i „przeciw” spowalnia pożerając energię.
Przemęczenie tematem to okropne podejście do podejmowania decyzji. 
— Jeff Bezos
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa

November 20 2017

23:35
0084 1c94 500
blacktoblack
23:34
Wczoraj za oknem spadł pierwszy śnieg, przykrył okolicę sporą warstwą bieli, a ja dziś odczuwam że jest mi samotniej przez ten śnieg. Jakiś trybik w głowie nieruchomy od przedwiośnia, zaczął się kręcić i przypominać obrazki ze wszystkim zim mojego życia.
blacktoblack
23:33
23:33
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
blacktoblack
23:33
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaszydera szydera
blacktoblack
23:33
4244 91d4
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaszydera szydera
23:32
0603 7671 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera
blacktoblack
23:32
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
blacktoblack
23:31
3368 5718 500
blacktoblack
23:31
4235 14bc 500
Reposted fromAngiie Angiie viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
23:31

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
blacktoblack
23:30
8374 6021 500
blacktoblack
23:30
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
blacktoblack
23:30
4118 5d8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl